Ρυθμίσεις επί θεμάτων αξιοποίησης ανθρώπινου δυναμικού του Ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254/Α ́)

8. Διαδικασία διορισμού των αθλητών που έτυχαν διάκρισης.

Με τις ρυθμίσεις του άρθρου 28 του ν.4210/2013, τροποποιούνται οι διατάξεις της παρ.9 του άρθρου 34 του ν.2725/1999, όπως ισχύουν, ως προς την τοποθέτηση των υπό διορισμό αθλητών, οι οποίοι πλέον δύνανται να διορίζονται με βάση τα τυπικά προσόντα που κατέχουν σήμερα και τις παρούσες υπηρεσιακές ανάγκες σε κενές οργανικές ή συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις , σε υπηρεσίες ή φορείς του Δημοσίου στους νομούς που έχουν επιλέξειμε την αρχική τους αίτηση κατόπιν έκδοσης απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Η εν λόγω ρύθμιση κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία διορισμού των διακριθέντων αθλητών, λαμβάνοντας υπόψη τις πραγματικές ανάγκες των φορέων του δημοσίου που πρέπει να καλυφθούν, αλλά και του γεγονότος ότι από την αίτηση διορισμού έως το διορισμό μεσολαβεί μεγάλο διάστημα και σε πολλές περιπτώσεις τα τυπικά προσόντα των υπό διορισμό αθλητών έχουν μεταβληθεί.

Επισημαίνεται ότι:

Για όσους αθλητές έτυχαν διάκρισης μέχρι και την 31η 12.2009 αλλά δεν έχουν υποβάλει σχετική αίτηση διορισμού μέχρι και την ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4210/2013, ήτοι μέχρι την 21 η .11.2013, το δικαίωμα διορισμού καταργείται..
Η διαδικασία καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα που αφορά το διορισμό των διακριθέντων αθλητών, κατά τα ανωτέρω, θα ρυθμιστούν με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
9. Εξαίρεση διακριθέντων αθλητών από τη θέση σε διαθεσιμότητα
Με τις ρυθμίσεις της παρ. 3 του άρθρου 28 του ν. 4210/2013, προστίθεται στο τέλος της παρ. 2, περίπτωση Δ ́ του άρθρου 90 του ν. 4172/2013, περίπτωση θθ), σύμφωνα με την οποία δεν τίθενται σε διαθεσιμότητα οι διακριθέντες αθλητές που διορίστηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2725/1999. Η εν λόγω ρύθμιση αφορά και τους διακριθέντες αθλητές, οι οποίοι τέθηκαν σε διαθεσιμότητα με την εφαρμογή του άρθρου 90 του ν. 4172/2013.
Τέλος, επισημαίνεται ότι στο άρθρο 5α της αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1.2/οικ.32927/4.12.2013 (3102/Β ́) απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μεταβιβάζεται στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Κατάστασης Προσωπικού του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης το δικαίωμα να υπογράφει «Με εντολή Υπουργού» τις αποσπάσεις τακτικών υπαλλήλων και Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού δημοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ., Ανεξάρτητων Αρχών, Ο.Τ.Α. α ́ και β ́ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών και υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κρατών-μελών αυτής ή άλλων χωρών.
Κατόπιν τούτου, παρακαλείσθε όπως περιλαμβάνετε την ως άνω απόφαση στο προοίμιο αποφάσεων απόσπασης υπαλλήλων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της με αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1.2/οικ.32927/4.12.2013 (3102/Β ́) απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και απαιτούν συνυπογραφή από την Υπηρεσία μας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.16 του άρθρου ένατου του ν. 4057/2012.
Τα  Υπουργεία παρακαλούνται να κοινοποιήσουν άμεσα την παρούσα στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που εποπτεύουν καθώς επίσης και στα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που εποπτεύουν, τα οποία αφορά το μέρος αυτής που αναφέρεται σε ζητήματα θέσης υπαλλήλου σε αργία.
Advertisements