Σε λειτουργία το Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων.

Η Ελληνική Πολιτεία σε ακόμη μια προσπάθειά για διαφάνεια και έλεγχο, ξεκίνησε την εφαρμογή του Μητρώου Επιχορηγούμενων Φορέων.
Με πρόσφατη Υπουργική απόφαση από 1 Φεβρουαρίου 2017 (ι) γνωστοποιεί την υποχρέωση δημοσίευσης απολογιστικών στοιχείων δαπανών μη κερδοσκοπικών φορέων που επιχορηγούνται καθ’ οιονδήποτε τρόπο από τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, με ποσό άνω των τριών χιλιάδων ευρώ συνολικά ετησίως.
Σε μια προηγούμενη επίσης υπουργική απόφαση από 17 Αυγούστου 2016 (ιι),  ορίζεται το πεδίο εφαρμογής του Μητρώου, όπου διευκρινίζεται ότι η υποχρέωση ανάρτησης στοιχείων δαπανών δεν αφορά όσους μέχρι σήμερα αναρτούν τις πράξεις τους στο Διαύγεια, Ν. 3861/2010 *.
 
Συμπέρασμα,
  • Η ανωτέρω υπουργική απόφαση ισχύει για όλα τα επιχορηγούμενα  σωματεία με ποσά πάνω από 3000 ευρώ ετησίως.
  • Δεν έχει εφαρμογή στις Ομοσπονδίες. 
  • Οι Ομοσπονδίες υπάγονται στα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που τελούν υπό την εποπτεία και τον έλεγχο της Γεν. Γρ. Αθλητισμού, δηλαδή υπό την κρατική εποπτεία και έλεγχο και ως εκ τούτου περιλαμβάνονται στην εξαίρεση της Υπ. Απόφασης (ιι) ,
  • Οι Ομοσπονδίες έχουν την υποχρέωση ανάρτησης των στοιχείων των  δαπανών τους στο Διαύγεια. *N. 3861/2010 – Πρόγραμμα Διαύγεια.

                                                                        

Οι Αποφάσεις

Νέο : στοιχεία που αφορούν δαπάνες συντελεσθείσες από 1.1.2015 έως 31.12.2015καθώς και στοιχεία που αφορούν δαπάνες συντελεσθείσες από 1.1.2016 έως 31.12.2016, αναρτώνται μέχρι την 31η .7.2017 ( εδώ η απόφαση παράτασης)

(ι)1η Υπουργική Απόφαση /Αθήνα 1 Φεβρουαρίου 2017 /  Αριθμ.Πρωτ.:ΔΗΔ/Φ.40/3694

Θέμα: Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων κατ’ εφαρμογή του άρθρου 10Β Διαύγεια’’.

Στο πλαίσιο της συνολικής στρατηγικής του Υπουργείου μας για την ενίσχυση της διαφάνειας και της δημόσιας λογοδοσίας, με το άρθρο 16 του νόμου 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α΄), επιχειρείται η περαιτέρω θωράκιση της διαφάνειας όσον αφορά στη διαχείριση του δημοσίου χρήματος, με τη θέσπιση της υποχρέωσης δημοσίευσης απολογιστικών στοιχείων δαπανών μη κερδοσκοπικών φορέων που επιχορηγούνται καθ’ οιονδήποτε τρόπο από τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης με ποσό άνω των τριών χιλιάδων ευρώ συνολικά ετησίως.   (περισσότερα εδώ)

(ιι)Υπουργική Απόφαση /Αθήνα, 17 Αυγούστου 2016 /  Αριθμ.Πρωτ.:ΔΗΔ/Φ.40/21884

Θέμα: ‘‘Επί ζητημάτων που αφορούν την πρώτη εφαρμογή του άρθρου 10Β Διαύγεια’’.

Α. Πεδίο εφαρμογής. : Ως προς το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 10Β, και ειδικότερα ως προς την έννοια των «λοιπών μη κερδοσκοπικών φορέων» οι οποίοι, εφόσον επιχορηγούνται καθ’ οιονδήποτε τρόπο από τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, κατά την παρ. 2 του άρθρου 1Β του ν. 2362/1995, με ποσό άνω των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ συνολικά ετησίως, φέρουν την υποχρέωση της δημοσίευσης απολογιστικών στοιχείων δαπανών, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

Νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου τα οποία ήδη υπάγονται ρητά στο πεδίο εφαρμογής των άρθρων 1-8 του Ν. 3861/2010-Πρόγραμμα Διαύγεια* και κατά συνέπεια έχουν υποχρέωση ανάρτησης των πράξεων της παρ. 4 του άρθρου 2 του ιδίου Νόμου, στις οποίες ήδη συμπεριλαμβάνονται πράξεις οικονομικού χαρακτήρα δια των οποίων επιτυγχάνεται διαφάνεια σε ότι αφορά την οικονομική τους δραστηριότητα, δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 10Β ως επιχορηγούμενοι φορείς.  Δηλαδή η υποχρέωση ανάρτησης στοιχείων δαπανών δεν αφορά όσους μέχρι σήμερα αναρτούν τις πράξεις τους στο Διαύγεια  ( περισσότερα εδώ)
                                                                        
 

*NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3861/2010 –  Πρόγραμμα Διαύγεια

 
 – Άρθρο 2. 
 
 Στο διαδίκτυο αναρτώνται:
 
1) νόμοι που εκδίδονται και δημοσιεύονται κατά το Σύνταγμα,
2) πράξεις νομοθετικού περιεχομένου του άρθρου 44 παρ. 1 του Συντάγματος,
3) τα προεδρικά διατάγματα κανονιστικού χαρακτήρα,
4) λοιπές πράξεις κανονιστικού χαρακτήρα ( με εξαίρεση τις κανονιστικές πράξεις που αφορούν την οργάνωση, διάρθρωση, σύνθεση, διάταξη, εφοδιασμό και εξοπλισμό των Ενόπλων Δυνάμεων της Χώρας, καθώς και κάθε άλλη πράξη, η δημοσιοποίηση της οποίας προκαλεί βλάβη στην εθνική άμυνα και ασφάλεια της χώρας),
5) ερμηνευτικές εγκύκλιοι και εγκύκλιοι για την εφαρμογή της νομοθεσίας,
6) οι προϋπολογισμοί, απολογισμοί, ισολογισμοί και οι επί μέρους δαπάνες Υπουργείων, κεντρικών και περιφερειακών δημόσιων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ., φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και φορέων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού,
8) πράξεις διορισμού, αποδοχής παραίτησης, αντικατάστασης ή παύσης Γενικών Γραμματέων Υπουργείων και Περιφερειών, Ειδικών Γραμματέων Υπουργείων, μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης φορέων του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., των φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και φορέων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού,
9) πράξεις συγκρότησης αμειβομένων ή μη επιτροπών,ομάδων εργασίας, ομάδων έργου και συναφών οργάνων γνωμοδοτικής ή άλλης αρμοδιότητας, ανεξαρτήτως αν τα μέλη τους αμείβονται ή όχι,
10) πράξεις καθορισμού των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών μονομελών και συλλογικών οργάνων διοίκησης, μελών επιτροπών, ομάδων εργασίας, ομάδων έργου και συναφών οργάνων γνωμοδοτικής ή άλλης αρμοδιότητας,
14) περιλήψεις πράξεων διορισμού, μετάταξης, διαθεσιμότητας, αποδοχής παραίτησης, λύσης της υπαλληλικής σχέσης ή υποβιβασμού υπαλλήλων, μόνιμων και μετακλητών, και διευθυντικών στελεχών του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, φορέων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού, καθώς και αντιστοίχων πράξεων που αφορούν δημόσιους λειτουργούς, των οποίων η δημοσίευση απαιτείται κατά την κείμενη νομοθεσία, και περιλήψεις πράξεων διορισμού και συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ή συμβάσεων έργου στο Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ., τους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα και φορέων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού,
18) πράξεις δωρεών, επιχορηγήσεων, παραχώρησης χρήσης περιουσιακών στοιχείων από το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ., τους φορείς των Ο.Τ.Α. ή φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα σε φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.
                                                                                                                           
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΜΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
 
ΜΗΤΡΩΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΘΗΝΑ,   Ιούνιος 2014

ΠΡΟΛΟΓΟΣ:  «Επισημαίνεται η ιδιαίτερη πρακτική σημασία του Μητρώου, διότι συχνά ο νομοθέτης, για την επέλευση διαφόρων έννομων συνεπειών, παραπέμπει στην έννοια του δημόσιου τομέα όπως ισχύει, οπότε η παρούσα καταγραφή δίνει άμεσα στους ενδιαφερόμενους την αξιόπιστη απάντηση που αναζητούν στο ερώτημα αν ο φορέας που τους ενδιαφέρει εμπίπτει ή όχι, κάθε φορά, στον δημόσιο τομέα»

ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ)

I. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

(Σημείωση : σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 19 παρ.1, 28 παρ. 1&2, και 136 παρ.1 του Ν. 2725/1999 ως ισχύουν, η εποπτεία και ο έλεγχος ασκούνται προκειμένου περί σωματείων από την οικεία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και ήδη από την οικεία Περιφέρεια του ν.3852/2010 και προκειμένου περί ενώσεων ή ομοσπονδιών από τη Γεν. Γρ. Αθλητισμού. Οι Αθλητικές Ομοσπονδίες στις οποίες έχει χορηγηθεί ειδική αθλητική αναγνώριση από τον Υφυπουργό Αθλητισμού, χωρίς αυτή να έχει ανακληθεί, είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που τελούν υπό την εποπτεία και τον έλεγχο της Γεν. Γρ. Αθλητισμού, δηλαδή υπό την ως άνω κρατική εποπτεία και έλεγχο.)
 

                                                                                              

*Τα συμπεράσματα δεν είναι Νομολογίες ή Γνωμοδοτήσεις δημοσίων Υπηρεσιών, αποτελούν μια ιδιωτική νομική προσέγγιση των συντακτών του Blog.
Advertisements


Κατηγορίες:Όλα τα Νέα, Κανονισμοί & Νομοθεσία

Σχόλια που περιέχουν προσβολή της προσωπικότητας, δυσφήμηση ή εξύβριση δεν θα γίνονται αποδεκτά.

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: